திருச்சியில் நாளை தடுப்பூசி நடைபெறும் இடங்கள்

திருச்சியில் நாளை 12.10.2021 தேதி  4 கோட்டம் 18 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறுகிறது..

நடைபெறம் இடங்களை கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையில் தெரிந்து கொள்ளலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *