புதிய சாதனையை படைத்த சீனாவின் ‘செயற்கை சூரியன்’

சீனாவின் பரிசோதனை மேம்பட்ட ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் சூப்பர் கண்டக்டிங் டோகாமாக் அதன் சமீபத்திய பரிசோதனையில், பிளாஸ்மா வெப்பநிலையை 120 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் (216 மில்லியன் டிகிரி பாரன்ஹீட்) 101 வினாடிகளுக்கு காட்டியது.

அதாவது செயற்கை சூரியன்” என்று அழைக்கப்படும் இந்த சோதனை, பிளாஸ்மா வெப்பநிலையை 120 மில்லியன் செல்சியஸில் 101 வினாடிகளுக்கும் 160 மில்லியனைசெல்சியஸில் 20 வினாடிகளுக்கும் அடைந்து உலக சாதனையை முறியடித்தது.

 

சாக்லேட் வண்ணத்தை கொண்டுள்ள புதிய தவளை இனங்கள்.

 

 

சூரியன் மற்றும் நட்சத்திரங்களில் இயற்கையாக நிகழும் அணுக்கரு இணைவு செயல்முறையை பிரதிபலிக்க இந்த சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அவை எல்லையற்ற ஆற்றல் மூலமாக செயல்படுகின்றன. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணு இணைவு மூலம் இதைப் பெறலாம், இது பெரும்பாலும் “செயற்கை சூரியன்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தற்போது வளர்ச்சியில் இருக்கும் பல ‘செயற்கை சூரியன்’ சாதனங்களில் ஈஸ்ட் ஒன்றாகும்.

 

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *