உலகளாவிய சாலை பாதுகாப்பு வாரம் 2021

6வது ஐ.நா. உலகளாவிய சாலை பாதுகாப்பு வாரம் 2021 மே 17 முதல் 23 வரை நடைபெறுகிறது.

நகர்ப்புறங்களில் மணிக்கு 30 கி.மீ வேக வரம்புகள் மற்றும் மண்டலங்களை வழங்குவதற்கான தேசிய மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில் கொள்கை உறுதிமொழிகளைப் பெறுவதே இந்த வாரத்தின் நோக்கங்களாகும் இத்தகைய குறைந்த வேக நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளூர் ஆதரவை உருவாக்கவும்,

சாலைப் பாதுகாப்புக்கான பத்தாண்டுகால செயல்திட்டத்திற்கான உலகளாவிய திட்டத்தை 2021-2030-ல் தொடங்குவதற்கான உத்வேகத்தை உருவாக்குதலாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *