கோவிட் 19 தடுப்பூசிகள் கள்ள சந்தையில் விற்கப்படுகின்றது.

கோவிட் 19 தடுப்பூசிகள் 500 டாலர்லிருந்து 1000 டாலர் வரை விற்கப்படுகின்றது.

போலிதடுப்பூசி சான்றிதழ்கள் மற்றும் நெகடிவ் சான்றிதழ்களையும் 150 டாலர்லிருந்து கள்ள சந்தையில் விற்கப்படுகின்றது.

source : bbc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *